top of page

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทีม

     เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม ทางค่ายมีบริการอาหาร ที่พัก ลานกิจกรรม ฐานผจญภัย มีความเป็นส่วนต้ว ในราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกแพ็คเกจแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมได้

bottom of page